کارت صدا

M-Audio Firewire 410 + Firewire Card PCI                      550,000

M-Audio Profire 2626                                                           1,400,000

M-Audio NRV10                                                                      1,100,000

M-Audio ProjectMix I/O + Firewire Card PCI                    2,500,000

Avid FastTrack C400                                                               550,000

Motu HD192                                                                            4,500,000

Motu HD192                                                                            4,000,000                                  بدون جعبه و متعلقات

Motu HD192                                                                            4,500,000

Motu 2408                                                                                2,600,000                                   بدون جعبه

Motu 896HD                                                                            1,600,000                                   بدون جعبه

تجهیزات آنالوگ و پردازشگر سیگنال

DBX Quantum II                                                                       2,800,000

TC.Electronics PowerCore Firewire                                    1,500,000

TC.Electronics PowerCore X8 + FW Card 800 + Bag      3,600,000

TC.Electronics PowerCore X8                                               2,400,000

Warm Audio WA12                                                                 1.350,000

Tascam CD RW 750                                                                1,600,000

Behringer HA4700                                                                  400,000

میدی / کیبورد کنترلر

Mackie MCU Pro + Extender                                                 5,000,000

Novation Launchpad RGB                                                      550,000                              بسیار تمیز

M-Audio Keystation 61                                                           490,000

میکروفون

Shure MV51                                                                               850,000