• آموزشگاه خوانندگان ایرانی 90% 90%

طراحی اکوستیک

  • استودیوی تولید شریعت 100% 100%

تجهیزات و اکوستیک

  • استودیوی وی دات 20% 20%

اکوستیک

  • استودیوی گویندگی انصار 100% 100%

تجهیزات و اکوستیک